Wykształcenie wyższe, magisterskie. Jestem historykiem z przygotowaniem pedagogicznym , a także politologiem oraz posiadam kwalifikacje certyfikowane w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Zajmuję się etnogenezą ludów. W 2018 roku wydałem książkę „Słowiańskie dzieje” – pierwsze opracowanie, które w sposób usystematyzowany pokazało zarys procesu kształtowania się Słowiańszczyzny.  W marcu 2019 r. ukaże się kolejna moja kolejna książka „Pochodzenie ludów. Europejczycy. Słowianie”. W przygotowaniu są następne publikacje książkowe w zakresie etnogenezy. Uczestniczyłem w istotnej dla narracji historycznej debacie telewizyjnej realizowanej przez TVP Historia „Pochodzenie Słowian”. Prowadzę sieciopis (blog)  https://histslov.blog/

Witam na moim blogu. Jest on poświęcony dziejom Słowian i nie tylko. Zapraszam do czytania i komentowania – zgodnie z zasadami poszanowania godności i dobra innych osób.

Należy przestrzegać poszanowanie dóbr osobistych, które odnoszą się do uznanych przez społeczeństwo oraz system prawny wartości obejmujących psychiczną i fizyczną integralność człowieka, jego indywidualność, godność oraz pozycję w społeczeństwie zgodnie z zasadami oraz obowiązującymi normami.

Osoby stosujące hejt nie są tolerowane na blogu Histslov.

Hejt jest rozumiany jako

1. obraźliwy i zwykle agresywny komentarz internetowy
2. mówienie w sposób wrogi i agresywny na jakiś temat lub o jakiejś osobie.

Wrogie komentarze są traktowane na blogu Histslov jako  akt  cyberprzemocy  i nękania psychicznego. Każdy tego rodzaju komentarz jest uznawany jako  napastliwy i tożsamy  z mową nienawiści.

Hejt jako zgryźliwe i agresywne komentarze, które oczerniają osobę o odmiennym zdaniu. będzie odrzucany.

Do wyżej określanych zachowań stosuje się:

  • art. 190 kk – groźby karalne,
  • art. 190a kk – uporczywe nękanie,
  • art. 212 kk – zniesławienie,
  • art. 216 kk – zniewaga,
  • art. 107 kw – dokuczanie.https://www.olesiejuk.pl/product/214777-poczatki-ludow-europejczycy-czyli-slowianie#prettyPhotoAutor w przedstawionej publikacji rozwija wątki poruszone w książce „Słowiańskie dzieje”, cieszącej się dużym powodzeniem wśród czytelników.
Praca oparta jest na najnowszych badaniach i osiągnięciach szerokiego kręgu nauk pomocniczych historii, niezbędnych do zrozumienia badanego źródła.
Opracowanie sięga najdawniejszych dziejów i krok po kroku przybliża rozumienie pochodzenia  – funkcjonujących w określonych okresach – kolejnych społeczności aż do tych, które dzisiaj określamy jako, np. słowiańskie, czy germańskie.
Pokazany proces na wstępie wskazuje zaskakujące powiązania, również seksualne, między poszczególnymi formami przedludzkimi i praludzkimi, które w pewnym okresie współistniały ze sobą.
W toku dziejów pozostał tylko jeden przedstawiciel hominidów, czyli człowiek współczesny. Jego początki znajdujemy na kontynencie afrykańskim, skąd około 200 tysięcy lat temu ruszył na podbój  świata.
Genetycy wskazują jednak, że większość dzisiejszych społeczności poza afrykańskich nie pochodzi od tych pierwszych emigrantów, natomiast  posiada geny niewielkiej grupy uchodźców, którzy opuścili swój matecznik  ok. 70 tys. lat temu. Stąd też dzisiejsi mieszkańcy Europy zasadniczo związani są pochodzeniem od ludzi, zaczynając od tych, którzy jako pierwsi dotarli tu ok. 40 tys. lat temu i kolejnych, stopniowo  napływających.
Opracowanie prezentuje złożone dzieje, w efekcie których ukształtowały się podstawy etnosu współczesnych społeczności europejskich, wyrosłych z napływowych ludów indoeuropejskich oraz wcześniej przybyłych do Europy ludów określanych jako staroeuropejskie, a także innych.
Na tej podstawie możemy mówić o początkach takich grup jak Słowianie, Celtowie, Germanie.
 

Spór o historię 

Program telewizji TVP Historia

Pochodzenie Słowian

Pochodzenie Słowian– TVP VoD

  • debata telewizyjna z udziałem: Bogusław Andrzej Dębek (histslov), prof. Władysław Duczko, prof. Marek Barański

https://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,pochodzenie-slowian,40008847

Od połowy osiemnastego wieku, po opublikowaniu przez Johanna Christopha Jordana książki „De originibus slavicis” toczy się ożywiony spór o pochodzenie Słowian. Szuka się miejsca, które jest tzw. prakolebką Słowian. Zwolennicy teorii autochtonizmu twierdzą, że ich przodkowie pojawili się w Europie Środkowej przynajmniej od epoki brązu i żelaza. Natomiast allochtoniści są zdania, że Słowianie pojawili się w Europie w III – IV wieku po narodzeniu Chrystusa, w dorzeczu Dniepru, Prypeci i Prutu, czyli na terenach dzisiejszej Ukrainy. Stąd mieli rozpocząć wędrówkę na tereny środkowo – wschodniej Europy. Do dyskusji historyków, antropologów i archeologów dołączyli także genetycy. Na ile współczesna nauka może być pomocna w rozwikłaniu zagadki pochodzenia Słowian?

Od połowy osiemnastego wieku, po opublikowaniu przez Johanna Christopha Jordana książki „De originibus slavicis” toczy się ożywiony spór o pochodzenie Słowian. Szuka się miejsca, które jest tzw. prakolebką Słowian. Zwolennicy teorii autochtonizmu twierdzą, że ich przodkowie pojawili się w Europie Środkowej przynajmniej od epoki brązu i żelaza. Natomiast allochtoniści są zdania, że Słowianie pojawili się w Europie w III – IV wieku po narodzeniu Chrystusa, w dorzeczu Dniepru, Prypeci i Prutu, czyli na terenach dzisiejszej Ukrainy. Stąd mieli rozpocząć wędrówkę na tereny środkowo – wschodniej Europy. Do dyskusji historyków, antropologów i archeologów dołączyli także genetycy. Na ile współczesna nauka może być pomocna w rozwikłaniu zagadki pochodzenia Słowian?

___________________________________________________________________________

Polecana literatura

Alinei Mario, Francesco Benozzo,The Paleolithic Continuity Paradigm for the Origins of Indo-European Languages, 2016: http://www.continuitas.org/intro.html.

Alinei Mario& Francesco Benozzo, An Introduction in progress, The paleolithic continuity paradigm
for the origins of indo-european languages, December 2016 http://www.continuitas.org/intro.html.

Audric John, Angkor imperium khmerskie”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa,1979.

Basham Arthur, Indie, Zygmunt Kubiak (tłum.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2000.

Bazylow Ludwik, Historia Mongolii, wyd. Ossolineum,1981.

Bednarczuk Leszek, Kontakty językowe w przedhistorycznej Europie środkowo-wschodniej, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE, FASC. LXXIII, 2017 ISSN 0032-3802.

Bednarczuk Leszek (red.), Ignacy Ryszard Danka, Andrzej Pisowicz, Tadeusz Pobożniak, Józef Reczek, Jan Safarewicz, Wojciech Skalmowski, Języki indoeuropejskie, tom I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1986.

Ber Andrzej, Leszek Lindner, Leszek Marks, Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski”, „Przegląd Geologiczny”55 (2), s. 115–118, luty 2007.

Bieliński Piotr, Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, PWN, Warszawa, 1985.

Karolina Bugajska, Obrządek pogrzebowy łowców-zbieraczy epoki kamienia w południowej Skandynawii i na Niżu Środkowoeuropejskim, „Przegląd Archeologiczny” Vol. 62

Guido Brandt, Beständig ist nur der Wandel! Die Rekonstruktion der Besiedelungsgeschichte Europas während des Neolithikums mittels paläo- und populationsgenetischer Verfahren, „Max Planck Institute for the Science of Human History“ 2014.

Callaway Ewen, Oldest Homo sapiens fossil claim rewrites our species’ history,“Nature”, 7 czerwca 2017.

Castleden Rodney, Największe katastrofy w dziejach świata, przełożył z angielskiego Bogusław Solecki, Bellona, Warszawa, 2009.

Chuan-Chao Wang, Sabine Reinhold, The genetic prehistory of the Greater Caucasus,

bioRxiv, 2018 https://www.biorxiv.org/content/early/2018/05/16/322347.

Ciupak Edward, Religia i religijność, Iskry, Warszawa, 1982.

Desmond Clark J., Prahistoria Afryki, PWN, Warszawa, 1978.

Dębek Bogusław Andrzej, Słowiańskie dzieje, Bellona, 2018.

Dębek Bogusław Andrzej, Pochodzenie ludów. Europejczycy. Słowianie, Bellona, 2019.

Did the Toba volcanic eruption of ∼74 ka B.P. produce widespread glaciation?, “Journal of Geophysical Resarch”, 27 May 2009.

Dobrowolski Witold, Malarstwo etruskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa,1979.

Elias Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”,  Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa,1980.

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. Stanisława Urbańczyka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław –Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978.

Fortson Benjamin W., Kultura i język indoeuropejski, Blackwell Publishing, 2004.

Franková Kateřina, Prostředí Magdalénských lokalit v oblasti Moravského Krasu, Masarykova Univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav geologických věd, Brno 2010, http://www.donsmaps.com/capblanc.html.https://is.muni.cz/th/b6rgn/Bakalarska_prace.pdf?so=nx;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dmagdal%C3%A9nien%26start%3D1. 

Gafurow Bobodżan, Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1978.

Gąssowski Jerzy, Mitologia Celtów, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1987.

Gibbons Ann, This ancient jawbone suggests our species left Africa 40,000 years earlier than expected, Science, Jan. 25, 2018.

Gibbons Ann, World’s oldest Homo sapiens fossils found in Morocco, Science, Jun. 7, 2017.

Gibbons Ann, Modern human females and male Neandertals had trouble making babies. Here’s why, Science,  Apr. 7, 2016.

Godzimski Stanisław, W kręgu lamajskich legend i mitów, Iskry, Warszawa, 1981.

Gołąb Zbigniew, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, przekład Maria Wojtyła-Świerzowska, wyd. Universitas, Kraków, 2004.

Gumilow Lew Nikołajewicz, Śladami cywilizacji wielkiego stepu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1973.

Haak Wolfgang, Ancient DNA from European Early Neolithic Farmers Reveals Their Near Eastern Affinities, PLOS, November 9, 2010 http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1000536.

Haak Wolfgang z zespołem, Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe, bioRvix, 2015.

Historia powszechna 2. Od prehistorii do cywilizacji na kontynentach pozaeuropejskich, pod red. Luca Serafini, Mario Torrentini, Mauritzio Antonini

Mediasat Group, S.A., 2007.

Jakowlenko Natalia, Historia Ukrainy. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin, 2000.

Ihnatowicz Ireneusz, Mączak Antoni, Zientara Benedykt, Żarnowski Janusz, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa, 1988.

Janik Paweł Uniwersytet Warszawski, Warszawa Rola koczowników Wielkiego Stepu w transferze idei pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem Studia Azjatystyczne 1 (2015).

Kabacińsk Jaceki, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Późny paleolit Niżu Środkowoeuropejskiego w świetle chronostratygrafii późnego glacjału,”Przegląd Archeologiczny”, t. 55, 2007.

Kaczanowski Piotr, Michał Parczewski, Archeologia o początkach Słowian, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2006.

Kapica Z., Wierciński A., Analiza antropologiczna ludzkich szczątków z Jaskini Maszyckiej, w pow. Olkusz, z okresu magdaleńskiej epoki paleolitu młodszego, Archeologia Polski, 1966.

Keller Józef, Prawosławie, Iskry, Warszawa, 1982.

Keyser Christine et al., Ancient DNA provides new insights into the history of south Siberian Kurgan people,“Human Genetics”,  2009.

Klengel E., Klengel H., Hetyci i ich sąsiedzi. Dzieje kultury Azji Mniejszej od Çatalhöyük do Aleksandra Wielkiego, Warszawa, 1974.

Klyosov Anatole A., Giancarlo T. Tomezzoli,DNA Genealogy and Linguistics, “Ancient Europe” 2015, Iain Mathieson et al.,Eight thousand years of natural selection in Europe,“bioRxiv” 14.03.2015, Peter A. Underhill et al.,The phylogenetic and geographic structure of Y-chomosome haplogrupe R1a, “European Journal of Human Genetics”, 26.03.2014.

Klyosov  Anatole A., Giancarlo T. Tomezzoli; DNA Genealogy and Linguistics, “Ancient

Europe” 2015.

Kobusiewicz Michał, Społeczności pradziejowe łowców i zbieraczy z terenów Wielkopolski, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk — Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu, „Studia nad dawną Polską”, Gniezno, 2013.

Kobusiewicz Michał, Czy istniała kultura Bromme?, „Folia Praehistorica Posnaniensia” T. XV – 2009 Instytut Prahistorii, UAM Poznań – ISBN 978-83-7177-527-7 ISSN 0239-8524, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2009.

Korta Wacław, Historia Niemiec do 1492 roku, w: Adam GalosWładysław CzaplińskiWacław Korta, Historia Niemiec, wyd. drugie, poprawione.  WrocławZakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

Kortland Frederik“The expansion of the Indo-European languages”, 2018 https://www.academia.edu/37320163/The_expansion_of_the_Indo-European_languages

Kosman Marceli, Historia Białorusi, Wrocław, 1979.

Kosman Marceli, Litwa pierwotna, mity, legendy i fakty”, Iskry, Warszawa, 1989.

Kostrzewski Józef, Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach: (od połowy II tysiąclecia p.n.e. do wczesnego średniowiecza), Poznań, 1961.

Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., pod redakcją

Hanny Kowalewskiej-Marszałek i Piotra Włodarczaka – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków, Warszawa, 2011.

Iosif LazaridisDani Nadel,Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East,“Nature”, 25 August 2016.

Mark Lipson et al., Parallel ancient genomic transects reveal complex population history of early European farmers; bioRxiv 06.03.2017. https://www.biorxiv.org/content/early/2017/03/06/114488.

Mathieson Iain et al., The Genomic History Of Southeastern Europe, bioRxiv, 30.05.2017, https://www.biorxiv.org/content/early/2017/09/19/135616.

Mathieson Iain, Songül Alpaslan Roodenberg, Cosimo Posth, Anna Szécsényi-Nagy, Nadin Rohland, Swapan Mallick, Iñigo Olade, Nasreen Broomandkhoshbacht, Olivia Cheronet,bioRxiv, Nature 2017 https://www.biorxiv.org/content/early/2017/05/09/135616.

Mills S.C., T.T. Barrows, M.W. Telfer, L.K. Fifield,Geomorfologia zimnego klimatu Wschodniego Przylądka Drakensberg: Ponowna ocena poprzednich warunków klimatycznych podczas ostatniego cyklu lodowcowego w Afryce Południowej,„Geomorfologia” , 2017.

Nowak Tadeusz, Jan Wimmer, Historia oręża polskiego 963-1705, PW Wiedza Powszechna, Warszawa, 1981.

Pešić R., Vinčansko pismo, Beograd 2003.

Plokhy Serhy, The origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, Cambridge University Press, 2006.

Prahistoria ziem polskich, t. 4, Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu

lateńskiego, red. Witold Hensel, Wrocław, 1979.

Reczek Józef, Pochodzenie języka polskiego, w: Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. Stanisława Urbańczyka, Wrocław, Ossolineum, 1978

Renfrew Colin, Archeologia i język. Łamigłówka pochodzenia Indoeuropejczyków, Warszawa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Reich David, Who We Are and How We Got Here: Ancient DNA and the New  

Science of the Human Past”, 2018.

Robock Alan, Oman Luke, Stenchikov Georgiy L., Nuclear Winter revisited with a modern climate model and current nuclear arsenals: Still catastrophic consequences, “Journal of Geophysical Research: Atmospheres” 2007.

Skulj Joseph, Jagdish C. Sharda, Snejina Sonina,Ratnakar Narale indo-aryan and

slaviclinguistic and geneticaffinities predate the origin ofcereal farming w:

https://pl.scribd.com/doc/14180564/INDO-ARYAN-AND-SLAVIC-

LINGUISTIC-AFFINITIES.

Stary i Nowy Świat, Od „rewolucji” neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, pod. red. Joachim Śliwa, Fogra, Świat Książki, 2005.

Swienko Henryk, Religia i religie, Iskry, Warszawa, 1998.

Szafrański Włodzimierz, Pradzieje religii w Polsce, Iskry, Warszawa, 1979.

Szweykowska Alicja, Jerzy Szweykowski (red.), Słownik botaniczny,

Warszawa, Wiedza Powszechna, 2003.

Szylc Sylwia, Szczątki dużych ssaków z górno-, późno- i schyłkowo paleolitycznych stanowisk jaskiniowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, „Studia i Materiały Archeologiczne”, 12, 169 – 195, 2005.

Świat przed rewolucją neolityczną – rozdział I, Janusz Krzysztof Kozłowski,  Fogra Świat Książki Kraków–Warszawa, 2004.

Tego nie przebije żadna ludzka broń! 11 największych erupcji wulkanów, „National Geographic”, 2018-05-25.

Tassi Francesca  et al., Genome diversity in the Neolithic Globular Amphorae culture and

the spread of Indo-European languages, the royal Society Publishing, 22 November 2017

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1867/20171540.

Qiaomei Fu et al.; The Genetic History of Ice Age Europe; Nature 09.06.2016.

Tołoczko Aleksei, Oчеpки началнoи Pycи, Laurus, Kiew, Sankt Peterburg, 2015.

Underhill Peter A.et al.,The phylogenetic and geographic structure of Y-chomosome

haplogrupe R1a; “European Journal of Human Genetics”, 26.03.2014.

Underhill P.A., N.M. Myres, S. Rootsi, C.T. Chow, A.A. Lin, R.P. Otillar, R. King, L.A. Zhivotovsky, O. Balanovsky, A. Pshenichnov, K.H. Ritchie, L.L. Cavalli-Sforza, T. Kivisild, R. Villems, S.R. Woodward, New Phylogenetic Relationships for Y-chromosome Haplogroup I: Reappraising its Phylogeography and Prehistory, in P. Mellars, K. Boyle, O. Bar-Yosef and C. Stringer (eds.), Rethinking the Human Evolution (2007).

Wood Juliette, Celtowie, Horyzont, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa, 2002.

My name is Bogusław Dębek: university degree, master’s degree. I am a historian with pedagogical preparation, as well as a political scientist and I have certified qualifications in the field of organization and management of education. I deal with the ethnogenesis of peoples. In 2018, by Bellona, I published the book „Slavic History” – the first study that systematically showed the outline of the process of shaping Slavdom. In March 2019, my Bellona publishing house will be published under the title „Origin of peoples. Europeans. Slavic”. Next book publications in the field of ethnogenesis are under preparation. I participated in a historical television debate important for the narrative realized by TVP Historia „Origin of the Slavs”. I am running a webdescription (blog) https://histslov.blog/

Welcome to my blog. It is dedicated to the history of the Slavs and not only. I invite you to read and comment.

e-mail histslov.blog@pisz.to