Szkielet dziecka z Mal’ty

W artykule „Tajemnica dziecka z Mal’ty nad Bajkałem. Odsłona pierwsza” stwierdziliśmy, że odkrycie szkieletu dziecka nad Jeziorem Bajkał  niesie ze sobą przesłanki, z których wynikają  ważne, wręcz kapitalne  wnioski. Wskazaliśmy, że  zabytki sztuki, a w szczególności figurki z kręgu kulturowego,  w którym dokonano odkrycia szkieletu, tj. kultury Mal’ta –Buret  (24 000 – 15 000  lat temu) wzbudzają zainteresowanie w świecie nauki, ponieważ wydają się mieć taką samą podstawową formę jak europejskie figurki  (tzw. Wenus, np. z Dolnich Vestonic sprzed ok. 29 tys. lat) –  z tego samego okresu (więcej na ten temat w książce „Pochodzenie ludów Europejczycy Słowianie”). To podobieństwo między Mal’tą i Europą górnego paleolitu pokrywa się z innymi sugerowanymi podobieństwami, między nimi, takimi jak stosowane ówcześnie narzędzia, konstrukcje  mieszkalne.

Podobieństwa w tym zakresie występują, ale są też istotne dane, które pokazują rody genetyczne, z których pochodzą ludzie kultury: azjatyckiej – wschodniosyberyjskiej Mall’ta – Buret, czy grawetienu i kolejnych kultur europejskich.

Szczątki kostne dziecka z Mal’ty zachowały przesłankę do tego, aby jego Y-DNA (dane haplogrupy męskiej)  zaklasyfikować jako  Y-DNA R * (R-M207 *). Wniosek jest taki, że Mal’tańczyk sprzed 24 tys. lat  jest  najstarszym przedstawicielem społeczności genetycznej, z której później wyodrębniły się  ludy,   określane jako indoeuropejskie, tj. będące nosicielami hg R1a i R1b (i nie tylko – o czym dalej). Obecnie   stanowią one zdecydowaną większość  Europejczyków.

Co możemy powiedzieć  natomiast  o rodowodzie   najwcześniejszych mieszkańców Europy, tj. czasów kultury graweckiej i następnych?

Kwestie te wyjaśniają dane pochodzące ze szczątków kostnych tzw. człowieka z Goyet w Belgii  (datowanych na 38 – 35 tysięcy lat ).  Jego haplogrupę Y-DNA określono jako C1a (C-V20). Od wspólnego przodka mającego Y-DNA C1 wywodzi się również tzw. człowiek z Kostenki znad Donu w Rosji. Jego szczątki datowane są na około 37,5 tysięcy lat , a charakteryzuje je haplogrupa C1b.   Inne kopalne szczątki z haplogrupą C1 odkryto na północy Półwyspu Iberyjskiego w El Miron. Datuje się je na 18 tysięcy lat. Przedstawiciele kultury azylskiej sprzed 11 tys.lat z Balma de Gilania lub Balma de la Guinea (Balma Guianya) w Pirenejach (hiszpańska prowincja Lleida ) charakteryzowali się haplogrupą chromosomów Y C1a1a.  

Dane Y-DNA wskazują, że kultury: azjatycko – syberyjską Mal’ta – Buret  i europejską grawecką oraz kolejne obejmowały nie te same rody genetyczne. Zasadniczo,  Mal’ta – Buret to nosiciele hg R* (R-M207 *), zaś w Europie – hg C (C1a, C1a1a, C1b).

To jest stwierdzenie co do wspólnej, jednej linii genetycznej: w jednym przypadku R, w drugim C.

Haplogrupa C* ( C-M130) wyodrębniła się przypuszczalnie 53 tys. lat  temu na obszarze Azji Południowo – Wschodniej z haplogrupy  CT (z mutacją SNP M168, wraz z P9.1 i M294 – występującą we wszystkich haplogrupach: C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T). Dodać trzeba, że hg CT pochodzi sprzed 70 tys. lat z Afryki Wschodniej lub Azji.

Co ciekawe  mutacje hg C-M130 * przenoszone są w Europie  przez mężczyzn  (w wielu przypadkach) noszących nazwisko Llach.

Haplogrupa Y-DNA R  powstała, jak się szacuje około 27 tys. lat temu, prawdopodobnie na obszarze Syberii poprzez wydzielenie się z hg P1. Trzeba zauważyć, że  z hg P1 wyłonił się również bliski krewny nosicieli hg R, tj. Q.

Z  hg R* 23 tys. lat temu wyłoniła się hg R1 (R-M173), a z niej  ok. 21 tys. lat temu – hg  R1a (R1a – M420) i R1b (R1b – M343).

Zaskakujące jest, że nosicielami hg R1-M173   jest druga po haplogrupie Q naliczniejsza grupa pierwotnych mieszkańców Ameryki, tj. Indianie.

Przypomnieć  należy, że z haplogrupy, której nosicielami są Indianie, dopiero później wyłonili się nosiciele R1a (ludy indo-słowiańskie) i R1b (ludy celtyckie).

Wydaje się to bardzo szokujące. Co to stwierdzenie faktycznie oznacza?

Ciąg dalszy w artykule „Tajemnica dziecka z Mal’ty nad Bajkałem. Odsłona trzecia”

by Histslov

In the article „Mystery of a child from Malta on Baikal. The first scene „we said that the discovery of the child’s skeleton on the Lake Baikal brings with it the premises that give rise to important, even grandiose conclusions. We have shown that art monuments, in particular figurines from the Mal’ta -Buret culture (24,000 – 15,000 years ago) arouse interest in the world of science because they seem to have the same basic form as European figurines (for example the so-called Venus from the countryside Dolni Vestonice in the Czech Republic from around 29,000 years ago) from the same period (more on this topic in the book ‚Origin of peoples, Europeans Slavs’). This similarity between the discoveries of the Siberian village of Mal’ta and the discoveries from Europe from the time of the Upper Paleolithic overlap with other suggested similarities, among them, such as the tools used at that time, residential constructions.

Similarities in this regard occur. There are also data that show the genetic genres from which people of culture come from: Asian – East Siberian Mall’ta – Buret, or Gravetien and subsequent, archaeological cultures of Europe.

The bone debris of a Mal’ta child is a prerequisite for his Y-DNA to be defined as Y-DNA R * (R-M207*).  The conclusion is that the child from the Siberian town of Mal’ta from 24,000 years ago is the oldest representative of the genetic community, from which later the peoples were established, known as Indo-European, i.e. carriers of hg R1a and R1b (and not only – as further on). They currently represent the overwhelming majority of Europeans.

What can we say about the origin of the earliest inhabitants of Europe, ie the times of the Gravitian culture and the next ones?

These issues explain data from bone remains, so-called a man from Goyet in Belgium (dated 38 – 35 thousand years). His Y-DNA haplogroup was designated C1a (C-V20). From the common ancestor (having Y-DNA C1) also the so-called a man from Kostenki from the Don River in Russia. His remains are dated to about 37.5 thousand years. They are characterized by haplogroup C1b. Other remains of the haplogroup C1 were discovered in the north of the Iberian Peninsula in El Miron. They are dated to 18 thousand years. Representatives of the asylum culture from before 11,000 years with Balma de Gilania or Balma de la Guinea (Balma Guianya) in the Pyrenees (Spanish province of Lleida) were characterized by the haplogroup of C1a1a chromosomes.

Genetic data indicate that in the times of archaeological cultures: Asian – Siberian Mal’ta – Buret and European gravetie were characterized by various gentian data. Essentially, Mal’ta folks – Buret is a haplogroup R * (R-M207 *), while in Europe – haplogroup C (C1a, C1a1a, C1b).

This is a statement about the common, one genetic line: in one case R, in the other C.

Haplogroup C * (C-M130) was isolated probably 53,000 years ago in South-East Asia from the CT haplogroup (with SNP mutation M168, along with P9.1 and M294 – occurring in all haplogroups: C, D, E, F , G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T). It should be added that the CT haplogroup comes from 70,000 years ago from East Africa or Asia.

Interestingly, hg C-M130 * mutations are inherited in Europe by men (in many cases) bearing the name Llach.

Haplogroup Y-DNA R arose, as estimated about 27,000 years ago, probably in the area of ​​Siberia by separating from the haplogroup P1. It should be noted that people with the P1 haplogroup also had their close relatives characterized by the haplogroup Q.

From the haplogroup R * 23 thousand years ago haplogroup R1 (R-M173) emerged, and from it about 21,000 years ago – hg R1a (R1a – M420) and R1b (R1b – M343).

It is surprising that the carriers of hg R1-M173 are numerous Indians. Some of them have the haplogroup Q.

It should be remembered that the haplogroup, whose carriers are Indians, only later appeared the carriers of R1a (indo-Slavic people) and R1b (the Celtic peoples).

It seems very shocking. What does this statement actually mean?

Continued in the article „Mystery of a child from Malta on Baikal. Third edition. „